ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKİ UYGULAMALAR
 
 
a) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.
b) Karayolları Trafik Kanunu.
c) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
d) Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği.
e) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği.
f) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler  Hakkında Yönetmelik.
g) Karayolları Trafik Yönetmeliği.
h) Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi.
 
Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, gelişen ve değişen koşullara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeniden düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. Bu kurslardaki uygulamaların 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelik, yönerge ve emirler ile aşağıda yer alan Esaslara göre yürütülmesi gerekmektedir.
 
1-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU AÇILMASI

a) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, ilgi (a) Kanun, ilgi (c) ve (d) Yönetmelik ile ilgi (h) Yönerge hükümlerine göre valiliklerce kurum açma izni verilir.
b) Kurslarda, Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliği, İlkyardım Dersliği ile Motor ve Araç Tekniği Dersliği grubu bulunması zorunludur. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı esas alınır. Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç-gereçle donatılmış, standartlara uygun, en az üç derslikli bir grubun hazırlanması gerekir.  Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım ile Motor ve Araç Tekniği dersliklerinin eklenmesi mümkündür.
c) Onaylı yerleşim plânı ve direksiyon eğitim alanı dışında; irtibat bürosu, kayıt bürosu, acente, haberleşme merkezi ve benzer adlar altında bölüm açılmaz.

2-DİREKSİYON EĞİTİM ARAÇLARI
 
1- Kursta kullanılacak direksiyon eğitim araçları ilgi (h) Yönergeye uygun olarak düzenlenir. Demirbaş araçlar demirbaş defterine kayıt edilir.
2- Finansal kiralama yoluyla temin edilen araçların mülkiyeti kurucuya ait olmadığından bu gibi araçlar demirbaş olarak kabul edilmez.
3-“ H“ sınıfı sertifika alacakların 16 saat direksiyon eğitimi dersi almaları zorunluluğu bulunmaktadır. İlgi (h) Yönergede “H“ sınıfı sertifika verecek kurumların, bu sınıf demirbaş araç bulundurması zorunlu görülmemiştir. Ancak  “H“ sınıfı sertifika verecek kurumların, bu sınıfın direksiyon eğitimi dersi için, kursiyerin özür grubuna uygun kiralık araç bulundurmaları veya    kursiyere,  kendi aracı ile eğitim vermeleri gereklidir.

Bu nedenle “ H “ sınıfı sertifika  direksiyon eğitimi dersi için kurumun kiraladığı aracın, eğitim  verilen kursiyerin özürlü durumuna uygun olduğuna ilişkin belge örneğinin veya araç kursiyere ait ise ruhsatnamenin bir örneğinin il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir.

4- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:

a) Kurum müdürlükleri direksiyon eğitim aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi ve motor numaraları ile birlikte çift frenli-çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araçların, tüzel kişilik olan kurumlarda kurum, gerçek kişiye ait kurumlarda kurucu adına kayıtlı ve ilgili mevzuatta belirtilen sayıya uygun olduğu, kiralık olan araçlar için en az bir yıllık kira sözleşmesinin yapıldığını bildiren bir dilekçe ve araca ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin noter onaylı örneği ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir.

b) İl millî eğitim müdürlüklerince bu belgeler incelenerek, direksiyon eğitim araçlarının çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemli ve aracın olup olmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli teknik elamanlara veya teknik öğretmenlere bilirkişi olarak görev verilerek tespit ettirilir. Bilirkişi görevlendirme imkânı bulunmaması hâlinde durum notere tespit ettirilir. Direksiyon eğitim araçlarının çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemli olduğu aracın “Motorlu Araç Trafik Belgesi”ne “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş ise tekrar tespit yaptırılmaz. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca (EK-1) forma göre kullanım izni verilir.

c) Araç izin onaylarının örneği Bakanlığa gönderilmeyecektir. Sadece; yeni açılan kurumlarda, program ilavesi ve devir  işlemlerinde, ayrıca Bakanlığa bilginin iletilmesi gereken durumlarda üst yazıda araçların uygun görülerek kullanım izinlerinin verildiği veya verileceği ifade edilir.

d) Kurumların demirbaşından düşen araçlarla ilgili iş ve işlemler de valiliklerce sonuçlandırılır. Demirbaştan düşülen araçlarla ilgili kayıtlar millî eğitim müdürlüklerinde tutulur, bu konuda Bakanlığa her hangi bir bildirimde bulunulmaz.

5) Millî eğitim müdürlükleri, kurumların demirbaş olarak gösterdikleri eğitim araçlarının kimin adına kayıtlı olduğunu her ay kontrol ederler.
6) Eğitim aracının her iki ön kapısına ait olduğu sürücü kursunun adı ve telefonu yazılır. Bunun dışında aracın hiçbir yerine herhangi bir yazı yazılmaz.
7) Aracın üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında

SÜRÜCÜ ADAYI
 
ifadesi bulunan ve görülebilir  net alanı 15x60 ebadındaki levha konulur.

8- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Direksiyon eğitim aracı olarak kullanılacak bütün taşıtların yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması gerekmektedir. Bu araçlardan “A1”, “A2” ve “B” sınıfı direksiyon eğitim aracı olarak kullanılacak taşıtlar on yaşından büyük olamaz. Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

9- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Kuruluna bildirilen aracın arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartlara uygun başka bir araçla o günkü sınav yapılabilir.

3-EĞİTİM ARACINDA BULUNMASI GEREKENLER

Eğitim araçlarında;

a) Aracın kursta kullanılması için yapılmış olan noter onaylı kira sözleşmesi veya kuruma ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı,
b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,
c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,
d) Araç kullanım izin onayının bir örneği,
e) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders sonunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyad yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon Eğitim Takip Formu” bulunur.
Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim için ayrıca; kurs müdürlüğünce düzenlenmiş olan “K “ sınıfı sürücü aday belgesi bulunur.

4- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.
 
5-DİREKSİYON EĞİTİM ALANI

1- Direksiyon eğitim alanı, ilgi (d) Yönetmeliğin 61 inci maddesi ve ilgi (h) Yönergeye göre düzenlenir ve ışıklandırılır.

2- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Direksiyon eğitim alanı, ilgili mevzuata göre düzenlenir ve ışıklandırılır. En az 60 x 120 cm ebadında, direksiyon eğitim alanı olduğuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine göre düzenlenmiş levha asılması gerekir.

3- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.

4- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Direksiyon eğitim alanının kurumun bulunduğu yerleşim merkezi sınırları (İlde ise merkez ilçe, ilçede ise ilçe sınırları) içinde bulunması gerekir. Büyükşehir statüsündeki illerde faaliyette bulunan kurumların direksiyon eğitim alanının ise kurumun bulunduğu büyükşehri oluşturan ilçelerin sınırları içinde bulunması gerekir.

5- Direksiyon eğitim alanında trafik işaret levhaları amaçlarına uygun bir şekilde yerleştirilir.

6- Direksiyon eğitim alanına yabancı kişilerin ve çocukların girmemesi için gerekli önlemin alınması ve muhtelif yerlere uyarıcı levhaların konulması (Gerekiyorsa bekçi görevlendirilmesi ) gerekir.

7- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Kursiyerlerin direksiyon eğitimi gördükleri süre içinde eğitim alanında uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi için kurs müdürü veya kursta görevli bir kişi direksiyon eğitim alanı sorumlusu olarak görevlendirilir.

8- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) A1, A2, B, F sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m² , C, D, E sınıfı sürücü sertifikası eğitimi verecek kurumların direksiyon eğitim alanı ise en az 10.000 m² olmalıdır. Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.

9- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) İkiden fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanı A1, A2, B, F sınıfı sertifika için 5.000’in katları, A1, A2, B, F, C, D, E sınıfı sertifika verecek kurumlar için ise 10.000’in katları olacak şekilde hesaplanır. Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar dikkate alınmaz.
Örnek: 1- 24.000 m2’lik alanı sadece B sınıfı sertifika veren 8 kurum tarafından ortak kullanılabilir. (24.000 / 5.000 = 4,8    0,8lik kısım dikkate alınmadığından sonuç; 4 x 2 = 8 kurum tarafından kullanılabilir)”

10- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) 5.000 veya 10.000 m 2 lik direksiyon eğitim alanları en çok iki kurum tarafından kullanılabilir. Kiralık olanlar için her iki kurum adına düzenlenmiş kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneğinin bulunması gereklidir.
 
6-SOSYAL DİNLENME TESİSLERİ

(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Sosyal dinlenme tesislerinin direksiyon eğitim alanına en çok 200 m mesafede ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ilgili mevzuatına uygun olarak hazırlanması gerekir. En az 60x120 cm ebadında Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine göre düzenlenmiş levhanın dinlenme tesisinin ön cephesine asılması gerekir.”

7-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.

8- DEVAM-DEVAMSIZLIK VE YOKLAMA FİŞLERİ

1- Sınıfta kullanılacak olan yoklama fişleri kurs müdürlüğünce kaşe basılarak imzalanır.  Yoklama fişlerine ders öğreticisi tarafından tarih, dersin adı ve saati ile derse devam etmeyen ve derse geç gelenlerin numaraları, devamsızlık bulunmaması halinde ise tamam ifadesi yazılarak imzalanır. Yoklama bitmeden derse başlanmaz.
Kurs müdürlüğünce istenmesi halinde kursiyerlerin devam-devamsızlığını izlemek üzere hazırlanacak liste de yoklama sonucunda kursiyere imzalatılabilir.
2- Yoklama fişlerinde karalama yapılmaz. Yanlışlıkların üzeri tek çizgi çizilerek doğrusu yazılır.
3- Son derse giren öğretici, ders bitiminde yoklama fişini kurs müdürlüğüne teslim eder. Fişler kurs yönetimi tarafından parafe edilerek yoklama defterine aynı gün işlenir ve bir takvim  yılı korunur.
4- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.

9-PLÂN-PROGRAM
 
1- Öğreticiler, öğretim programlarına uygun dönem plânlarını hazırlayıp kurum müdürüne verirler.

Kurum müdürü:

 • Teorik derslerin dönem plânlarını dönemin başlangıcında,
 • Direksiyon eğitimi dersi dönem plânlarını, teorik derslerin tamamlanmasından sonra kursiyer sayısına göre düzenleyerek kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.
 • Dönem plân ve programlarında değişiklik yapılması halinde yeniden düzenlenerek onaylattırılır.

2-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.

3- Teorik dersler için ayrı ayrı hazırlanan dönem ve günlük plânlarda;

 • Kurum adı ve adresi,
 • Dersin adı,
 • Tarihi,
 • Sertifika sınıfı,
 • Süre,
 • Ünitenin adı,
 • Konunun adı,
 • Amaçlar,
 • Yöntem ve teknikler,
 • Gezi gözlem,
 • Kullanılacak araç ve gereçler,

ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca bir uygulama bölümü açılarak konunun işlenmesi anında yapılacak uygulamalar ana hatlarıyla bu bölüme yazılır.

4- Dönem plânları ders saatleri çakışmayacak şekilde düzenlenir.

5- Direksiyon eğitimi dersi plânlarında:

a) Direksiyon eğitimi saatleri birleştirilmeyecektir. Her ders işlendikten sonra ara verilip ikinci derse başlanacaktır.
b) Dersin işlenişi,  bir ders saati süresine göre hazırlanır. Bir ders saati süresi 50 dakikadır.
c) Eğitimde kullanılacak araçların cins ve plakaları ile direksiyon dersi öğreticilerinin adları, ayrıca akan trafik içinde yapılacak eğitimin güzergahı belirtilir.

10-KAYIT KABUL

1- Kurslara ilgi (d) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyanlar kaydedilir.
2- Kursiyerin öğretim programlarını izlemekte güçlük çekip çekmeyecekleri kurum müdürleri tarafından kontrol edilir. Programları izlemekte güçlük çekecekleri anlaşılanlar kaydedilmez.
3- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden ilgi (d) Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen belgeler istenir.
4- Kurum müdürleri; her grubun eğitim ve öğretimine başladığı günden sonraki günün mesai  saati bitimine kadar o gruptaki kursiyer listelerini kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne verir. Hafta sonu başlayan grupların listesi pazartesi günü verilir. İlçe millî eğitim müdürlükleri bu listelerin bir örneğini en geç 2 gün içinde il millî eğitim müdürlüğüne verir.
5- Kursiyer eğitime başladığı ilk gün Aday Bilgi Defterine kaydedilir. Ayrılanların durumu da defterde belirtilir. Sertifika alanların durumu ise Aday Bilgi Defterindeki ilgili yere kaydedilir.
6- Kurs müdürleri gerekli gördükleri takdirde sağlık raporu bulunan kursiyerden yeniden rapor getirmelerini isteyebilir. Bu durumdaki kursiyerlerin işlemleri getirecekleri yeni rapora göre yapılır.
7- Adli sicilden hükümlülük kaydının silindiğine ilişkin mahkeme kaydı getirenler, ceza almış olsalar bile kursa kayıt edilir.
8- Daha önce herhangi bir sınıfta sürücü belgesi veya sertifikası almış olanlar için ilgi (d) Yönetmeliğin 58 inci maddesi hükmü uygulanır.
9- Yurt dışından sürücü belgesi alanlar, başka sürücü belgesi almak istediklerinde sahip oldukları sürücü belgesini ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirmeden kursa kaydedilmezler.
10- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) “G” sınıfı sürücü belgesi almak için sürücü kurslarına başvuran adayların, 15/09/2008 tarihli ve 57280 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile ilgili Esaslara göre operatörlük belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
11- Kurs müdürlüğünce kursiyerlere, kursiyer kimlik kartı düzenlenir. Bu kart (EK-3)’deki haftalık ders dağıtım çizelgesinin arkasına yapıştırılır. Sertifika alan veya kursla ilişiği kesilenlerden geri alınır.
12- Direksiyon eğitim alanını ışıklandırmayan kurumların kursiyer kaydına izin verilmez.
13- Organ ve doku bağışı yapmak isteyen kursiyerler için ekli organ bağışı formundan (EK-4) üç örnek düzenlenecektir. Bir örneği “Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ Nakli Bilgi İşlem Merkezi Sıhhıye/Ankara” adresine, ikinci örneği sertifikaların sürücü belgesi ile değiştirildiği trafik kurumundaki dosyasında korunacaktır. Diğer örneği ise ilgiliye verilecektir.

11- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) EĞİTİM ÖĞRETİM

1- Kurslarda Bakanlıkça hazırlanan öğretim programları uygulanır. Öğretim programında belirtilen ders saatleri sayısı kadar teorik derslerini tamamlayan kursiyerler, direksiyon eğitimine başlarlar.
2- Kurslardaki teorik dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır ve hafta içinde en az 15, en çok 20, cumartesi-pazar günleri; günde en az 6, en çok 8 saat ders yapılır. Direksiyon dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere, hafta içi veya hafta sonunda günde; en az 2, en çok 4 saat yapılır.
3- Direksiyon eğitiminin tamamı, başvurulan sertifika sınıfına uygun araçla yapılır. Direksiyon eğitimi dersinin ilk yarısı direksiyon eğitim alanında, diğer yarısı akan trafik içinde yapılır. Kursiyerlerin karayollarındaki akan trafikte araç kullanabilmeleri için sürücü kursunca; “A1”, “A2”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar hariç, “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” (EK-2) düzenlenir. A1, A2, B, F ve H sınıfı sertifika alacak kursiyerlere 2 saat, C, D ve E sınıfı sertifika alacak kursiyerlere ise 4 saat gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur.
4- Çalışma saatleri göz önünde bulundurularak bir araçla bir günde en çok 7 kursiyere eğitim verilir.
5- Direksiyon eğitimi dersleri için kurs müdürlüğünce, direksiyon eğitimi dersi zaman çizelgesi düzenlenir. Bu çizelgede dersin yapılacağı gün ve saat, araç ve usta öğretici belirtilerek her kursiyere imza karşılığında birer örnek verilir. Söz konusu çizelge ile direksiyon takip formundaki bilgiler uygunluk sağlamalıdır. Öğretici ve kursiyer tarafından imzalanmış olan takip formları kurs yönetimi tarafından onaylanarak 1 yıl saklanır.
6- İşitme engelli bireylere “H” sınıfı sertifika vermek isteyen kurslarda; kurum tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli bir uzman, valilik izni ile görevlendirilir. İşitme engelli bireylere dersi aktaracak olan uzman, teorik ve direksiyon derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek, öğreticilerin anlattıkları konuları özel metotlarıyla kursiyerlere aktarırlar. Bu kişiler sınavlarda da görevlendirilir.
7- Yabancı uyruklu kursiyerlere eğitim verecek kurumlara, yüksek öğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya millî eğitim müdürlüğünce yüksek öğrenim görmüş ve yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan bir kişi valilik izni ile görevlendirilir. Tercüman teorik ve direksiyon eğitimi dersi usta öğreticileriyle birlikte derse girer. Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Bu kişiler sınavlarda da görevlendirilir.

12- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) DÖNEM VE GRUPLAR

“1- Kurslar, 08.00-22.30 saatleri arasında teorik ve direksiyon eğitimi derslerini haftanın bütün günlerinde yapabilirler. Ancak, ders saatlerinin çakışmayacak şekilde planlanması, dönem planlarının buna göre hazırlanarak dönem başlamadan millî eğitim müdürlüğüne onaylattırılması gerekir. Onaylanan dönem planının bir örneği uygulamada ve denetimlerde kullanılmak üzere kurumlara verilir.
2- Dönemler ayın ilk on günü içerisinde başlatılır. Her dönemin teorik ve uygulama ders eğitimleri 45 gün içinde tamamlanır.
3- Yeterli sayıda direksiyon eğitim aracı ve eğitim personeli bulunması şartıyla, bir dönemde, hafta içi gündüz ve akşam veya hafta sonu eğitim yapmak üzere kuruma kurum kontenjanı kadar kursiyer kaydı yapılır.
4- Bir dönemde “A1”, ”A2”, “B”, “F” ve “H” sınıfı bir direksiyon eğitim aracı için en fazla 15, “C”, “D” ve “E” sınıfı için ise en fazla 9 kursiyerin kursa kaydı yapılabilir.
5- Direksiyon eğitim alanında aynı anda bulunacak araç sayısı;

 • 5.000 m 2 lik (sadece A1, A2, B, F ve H sınıfı sertifika veren kurumların) direksiyon eğitim alanında en çok 12,
 • 10.000 m 2  lik (sadece A1, A2, B, C, D, E, F ve H sınıfı sertifika veren kurumların) direksiyon eğitim alanında en çok 16 araç çalışabilir.

6- Direksiyon eğitim alanının iki kurum veya alanı 5.000/10.000 m2 den büyük olanlarda daha fazla kurum tarafından kullanılması hâlinde de direksiyon eğitim alanının büyüklüğü dikkate alınarak beşinci fıkrada belirtilen araç sayısının katlarının üzerine çıkılmaz. Direksiyon eğitim planları bu araç sayısı esas alınarak hazırlanır.

13-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının öğrenim ücretleri ilgi (e) Yönetmelik hükümlerine göre tespit ve tahsil edilir.

14- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) ÜCRETSİZ ÖĞRENCİLER (KURSİYERLER)

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ücretsiz veya burslu öğrenim görecek kursiyerlerle ilgili iş ve işlemler ilgi (f) Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
 
15- DENETİMLE İLGİLİ İŞLER

1- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa ilköğretim müfettişleriyle  genel denetime tabi tutulur. Bakanlıkça veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca denetimler yapılır. İhtiyaç duyulması durumunda, denetimlerde bilirkişiler de görevlendirilir.
2- Genel denetim tamamlandıktan sonra dört örnek “Genel Denetim Tebliğ” düzenlenerek Tebliğin bir örneği kuruma, bir örneği (varsa) ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğer iki örneği de raporla birlikte il millî eğitim müdürlüğüne sunulur.
3- Kurumda yapılan denetim sonucu eğitim-öğretimi etkileyen herhangi bir noksanlık görülmemiş ise raporlar, il millî eğitim müdürlüklerinde korunarak konu hakkında Bakanlığa bilgi verilir.
4- Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise valiliklerce:

 • Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamanın en geç 20 gün içerisinde tamamlanması ve mevzuata uygun şekilde düzeltilmesi gerektiği adı geçen kuruma tebliğ edilir.
 • Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediğinin tespiti durumunda, ilgi (b) Kanunun değişik 123 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ve aynı Kanun gereğince, para cezalarının artırılması konusundaki her yıl İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge hükümleri dikkate alınarak kurumun hafif para cezası ile tecziyesi gerekmektedir. Bunun için, ikinci inceleme tamamlandıktan sonra en geç üç gün içinde birinci ve ikinci inceleme tutanaklarıyla birlikte kurumda tespit edilen diğer noksanlıklarla ilgili bilgi ve belgeleri kapsayan dosya, ilgi (b) Kanunun 112 nci maddesine göre işlem yapılmak üzere mahkemeye gönderilir.
 • Konunun mahkemeye ulaştırılmasından 7 gün sonra kurumda üçüncü inceleme yapılarak  bu inceleme sonucunda da aynı noksanlıkların tespiti durumunda;

(1) Kurumun para cezası ile cezalandırılması için; Birinci, ikinci ve üçüncü inceleme tutanakları ile birlikte kurum hakkındaki diğer bilgi ve belgeler mahkemeye tekrar gönderilir.
(2) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Belgelerin adli mercilere ulaşmasından sonra, kurumun “15 günden az olmamak üzere kapatılması gerektiği” valiliğe teklif edilir.
(3) Kurumun ivedilikle kapatılması gerektiği durumlarda kapatma işlemi valilikçe yapılır. Ancak “Kapatma işleminin uygun olduğu” görüşünü almak üzere konuyla ilgili belgeler en seri şekilde Bakanlığa gönderilir.
(4) Motorlu taşıt sürücüleri kursları genel denetimler dışında ayrıca kurumun faaliyette bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce mesai saatleri içinde veya dışında her ay en az bir defa denetlenir. Denetimler millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında iki kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Denetim sonucunda düzenlenen tutanak millî eğitim müdürlüğünde korunur.
(5) Yapılan inceleme ve denetimlerde tespit edilen noksan veya hatalı uygulamaların giderilmesi için gerekli uyarılar yazılı olarak yapılır.

16-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında çalışacak personelin görevlendirilmesi, 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılır.
 
17- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.

18- DİĞER HUSUSLAR


1- Derslik kapılarına dersliğin adı ile o sınıfta işlenen dersin adı ve öğrenci kontenjanı yazılır. Kurumda bulunan diğer bölümlerin isimleri de kapı üzerine asılır.
2- Öğreticilerin  adı soyadı ve branşı yazılmış 20 cmx12 cm ebadında resimli ve yönetimce onaylı kart düzenlenip ders anında sınıf kapısına asılır.
3- Kursta 2918 sayılı Kanun’un 131 inci maddesine göre gerekli belgeler kullanılır.
4- Kurs binasında ve direksiyon eğitim alanındaki kantinde çalışanların yılda en az bir defa sağlık muayeneleri yaptırılır. Çalışanların sağlıklı olduğuna ilişkin rapor, kantinin görülebilecek  bir yerine asılır.
5- Büro hizmetleri odasında:

 • Ücret listesi,
 • Direksiyon eğitim araçlarının plakaları,
 • Usta öğreticilerin adları,

görülebilecek bir yere okunaklı bir şekilde yazılarak asılır.

6- Haftalık ders dağıtım çizelgesi, kurs müdürlüğünce kursiyerlere bildirilir. (EK-3)
7- Kursta “Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi” hükümlerine göre disiplin kurulu kurulur.
8- Kursta kullanılan “Aday Bilgi Defteri”nin sayfaları kurs müdürlüğünce mühürlenir. Son sayfasına da “.......sayfadır.” ifadesi yazılır ve bu sayfa millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.
9- Aday Bilgi Defteri, Aday Başvuru Formu ve Sertifika Listesi dışındaki belgeler en az 3 yıl süre ile saklanır.
10 -Kursiyerlerin Sağlık Bakanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine bağlı kuruluşlardan alacakları kan gruplarını belirleyen belge, sürücü sertifikası ile birlikte Trafik Tescil ve Denetleme Bürosuna gönderilir.
Ekler aşağıdadir.

EK-1
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİM – ÖĞRETİM ARACI İZİN FORMU


Araç sahibinin

 • Adı – Soyadı (Unvanı)
 • Kurumun Adı
 • Kurumun Adresi
 • Kurucusu

 Mülk veya Kiralık Olup Olmadığı 

 • Mülk 
 • Kiralık

ARACIN

 • PLAKASI
 • MARKASI
 • MODELİ
 • MOTOR NO
 • ŞASİ NO

Kullanıldığı Sertifika Sınıfı
 
..........................
...............................................
........................................................
SAYI             :
KONU           :

.............. ..........................................
 
Yukarıda özellikleri belirtilen aracın, direksiyon eğitiminde kullanılmak üzere çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğu anlaşıldığından, belirtilen aracın, sözü edilen kurumda eğitim-öğretim aracı olarak kullanılması uygun görülmüştür.
Gereğini rica ederim.

EK-2
 
BELGENİN GEÇERLİ OLDUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI


1. Araç Cinsi :
..............................
............................ İli/İlçesi Özel.................................Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Müdürlüğü

2. Yol (Güzergahı) :
................................
...........................................................................

3. Gün ve Saatler :
 
“K” SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ
...........................................................................
Belge No:.....................................

4. Başlama Tarihi :
 
Tarih      :.....................................

5. Bitiş Tarihi :
 
Sürücü Kursunun
Adresi : .......................................
......................................................
.....................................................

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Müdürü 

(Kaşe-İmza – Mühür) 


SÜRÜCÜ ADAYININ

1.Adı :
.....................

2.Soyadı :
....................

3.Baba Adı :
.....................

4.DoğumYeri :
..................... ...............................................................

5.Doğum Yılı :
..................... ...............................................................

İkametgah Adresi:..........
..............................................................

SORUMLU SÜRÜCÜNÜN

1.Adı :
.....................

2.Soyadı :
....................

İkametgah Adresi:..........
..............................................................


Sürücü Belgesi Sınıfı : (  )

Sürücü Belgesi No   :……………….
..............................................................
 
Sürücü Belgesinin
Verildiği Yer
    :...................................
 
(İmzası)

EK-3

T.C. M.E.B. ................İli/İlçesi Özel ..................................... ..........Kursu Müdürlüğü
 
KURSİYER KİMLİK KARTI
 
Kursiyerin :

Adı Soyadı :
Baba Adı :
Doğum Yeri ve Yılı
Kursa Kayıt Olduğu Tarih :
Sertifikanın Türü :

 
......../...../.....
Kurs Müdürünün
Adı, Soyadı
İmza, Mühür
 
O N A Y
.......................
.......................
Millî Eğitim Müdürü


AÇIKLAMALAR

1.
Karttaki bilgilerin tamamı kurs müdürlüğünce yazılacak, Millî Eğitim Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.
2. Kartlar kurs müdürlüğünden imza karşılığı alınacaktır.
3. Sertifika almaya hak kazanan veya kurumla ilişkisi kesilen kursiyerler bu kartı imza karşılığı kurs müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 
HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ

Günler

1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
 
EĞİTİM GÖRÜLECEK DERSLER

Dersin Adı
Toplam Ders Saati Sayısı
Kaç Hafta Devam Ettiği
Ders Saati Ücreti
 

Pazartesi
Salı 
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi


1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
7. Ders
8. Ders

Pazar

1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
7. Ders
8. Ders
 
NOT : Direksiyon eğitimi dersi ile uygulamalı dersler için ayrıca haftalık ders programı yapılarak kursiyerlere verilecektir.
 
EK-4
DOKU VE ORGAN BAĞIŞ BELGESİ


(2238 Sayılı Organ, Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakil Hakkındaki Yasaya Uygundur)
 
BAĞIŞLAYAN
Adı :
Kan Grubu :
Soyadı :
Tel :
Baba Adı :
Adres :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :

Tıbben yaşamım sona erdikten sonra doku ve organlarımın

 • Tamamini
 • Böbreklerimi
 • Karacigerimi
 • Gözlerimi
 • Kalbimi
 • Pankreasimi

Diğer hastaların tedavisi için bağışlıyorum.

IMZA
 

I. TANIK

Adı :
Soyadı :
Doğum Tarihi :
Adresi:


II. TANIK

Adı :
Soyadı :
Doğum Tarihi:
Adresi:

 
 
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU 

İLİ :
İLÇE :
MAHALLE :
KÖY :
CİLT :
SAYFA :
KÜTÜK :
BABA ADI :
ANA ADI :
DOĞUM YERİ :
TARİH :

 • Tamamini
 • Böbreklerimi
 • Karacigerimi
 • Gözlerimi
 • Kalbimi
 • Pankreasimi

bağışlıyorum.
 
KAN GRUBU                             DÜZENLEYEN                              BELGE SAHIBININ IMZASI
 

EK-5(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.
 
EK-6(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.

EK-7(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.
 
EK-8(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARININ SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM

Sınav Yürütme Kurulu

 • Kuruluşu
 • Görevleri

Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulları

 • Kuruluşu
 • Görevleri


İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Koordinasyon, Takip Ve Denetim Kurulu

 • Büyükşehir statüsündeki iller
 • Büyükşehir statüsünde olmayan iller

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • Sınav Görevlilerine Ödenecek Ücretler
 • Ücret Dağıtım Tablosu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • Sınav Esasları
 • Uygulamaya İlişkin Açıklamalar

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARININ SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
SINAV KURULLARI

 
1-SINAV YÜRÜTME KURULU

Büyükşehir statüsündeki illerde, ilçeler, Büyükşehir statüsünde olmayan illerde il; ilçelerde ilçe bazında  direksiyon eğitimi dersi için Sınav Yürütme Kurulu kurulur. Kurul, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

a) Kuruluş
Başkan : Millî eğitim müdürü (Görevlendireceği Millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü olabilir.)
Üye : Özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli Millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü
Üye: Millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı veya şube müdürü Valilikçe gerekli görülmesi durumunda bir kamu görevlisi de Kurulda üye olarak görevlendirilir.

b) Görevleri
1- Sınavla  ilgili her türlü yazışmayı yapacak “Birim”i kurar. İş hacmine göre bu birimde görev alacak eleman sayısını tespit eder.
2- Sınavlarla ilgili olarak:

 • Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği’ne uygun şekilde kaydolmayan veya aynı Yönetmeliğin 19 uncu Maddesi hükmüne göre eğitimini tamamlamayan kursiyerlerin sınava girmemelerini,
 • Teorik derslerin sınavına girip başarılı olsalar dahi direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmayacaklarını ve adlarına sertifika düzenlenmeyeceğini kurum müdürlüklerine yazılı olarak bildirir.

3- Yukarıda (2 nci maddede) belirtilen hususları denetler, direksiyon eğitimi dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulu üyelerine inceletir.
Gerekli koşulları taşımayan kursiyerleri bir tutanakla tespit ederek direksiyon eğitimi dersi  sınavına almaz.

4- Kurs müdürünün, her sınav tarihinden 25 gün önce teorik derslerin sınavına girecek kursiyerlerin onaylı listesini ve kursiyer tarafından sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka alındı makbuzunu Sınav Yürütme Kuruluna vermesini sağlar.

Kurum müdüründen almış olduğu kursiyer listeleri ile banka alındı makbuzlarını iki gün içinde kontrol ederek kursiyer listelerini onaylar. Onaylı listelerin bir sureti ile banka alındı makbuzlarını il millî eğitim müdürlüğündeki Sınavdan Sorumlu Birime ( Anadolu Liselerine Giriş Sınavlarından Sorumlu Birim ) teslim eder.
(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Kursiyerlerin sınav ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce belirlenen hesap numarasına yatırılır. (Her kursiyerin teorik ders sınavı için ne kadar sınav ücreti ödeneceği, Sınavdan Sorumlu Birimden öğrenilir.)

5- Sınavdan Sorumlu Birimin kursiyerlerin onaylı listesini bilgisayar ortamında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne (EğiTek’e) göndermesini sağlar. Bu birime teslim edilen kursiyer listelerine hiçbir şekilde ekleme yapılamaz.

6- EğiTek tarafından yapılan sınav sonucunda Sınav Yürütme Kuruluna gönderilen  2 suret “Sınav Sonuç Listesi”nin bir örneğini kursiyerlere duyurmak ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-3 (Aday Bilgi Defterine) işlemek için, kurs müdürlüğüne teslim eder. Diğer örneğini millî eğitim müdürlüğünde korur.

7- Teorik derslerini tamamlayan kursiyerler, direksiyon eğitimine başlar. Direksiyon eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimi sınavını yapmak için “Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulu” oluşturur. Bu sınavda görev alanlara “Üçüncü Bölüm”de belirtilen ücreti öder.
Teorik derslerini tamamlayan ve direksiyon eğitimine başlayan kursiyerlerin listesini kurs müdürlüğünden alır.

8- Sınavda görevlendirilecek elemanlara, sınavların nasıl ve hangi esaslara göre yapılacağına ilişkin eğitim verir. Eğitim sonucunda “Sınav Sorumlusu” olarak görev alabileceğine ilişkin belge düzenler.
“Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulları” üyelerini belirler. Kurul başkan ve üyelerine duyuru yapar. Ancak üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacağı sınav günü sabahı kendilerine bildirir. Sınavlarda sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.

9) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Teorik derslerin sınav tarihlerine bağlı kalmaksızın, direksiyon eğitimi sınavlarını cumartesi ve pazar günleri yapar:
a) Bir ilçede direksiyon eğitimi sınavına bir günde en fazla 1000 kursiyerin katılması esastır. Ancak ilçede bir dönemde direksiyon eğitimi sınavına girecek kursiyer sayısının 4000 i aşması durumunda, bir günde sınava girecek kursiyer sayısı 1500 i aşmamak şartı ile sınav günlerine dengeli olarak dağıtılır.
b) Kursiyerleri sınava alınacak kurumların sırasını sınav yürütme kurulu belirler. Kurs müdürlüğünce mazereti nedeniyle sınava önce girmesi belirtilen kursiyerlere sınav yürütme kurulunca öncelik verilir.

10- Sınav gününden en az üç gün önce kurs müdürlüğünden ;
a) En çok 20 kursiyer için bir araç olmak üzere cins ve plakası belirtilmiş olan ve direksiyon eğitimi dersi sınavında kullanılacak araçların listesini,
b) Her kursiyerin adına düzenlenmiş dört örnek Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki  EK:7 veya EK:7/A formlarını,
c) Sınava girecek kursiyer isimlerinin yazılı olduğu ikişer örnek Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK: 9 formlarını,
alır. (Direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek kursiyerlerin listeleri, her sertifika sınıfı için ayrı düzenlenir.)

11) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Direksiyon eğitimi sınavlarının yapılacağı güzergâh ile kursiyerlerin hangi gün ve saatte sınava gireceklerini belirleyerek kurumlara iki gün önceden bildirir.
Kurumlardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister.
Sınavda görevli olan kişilerin sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlayarak, sınavda gerekli olan sınav evrakını sınav saatinden önce direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme kurulu”na ulaşmasını sağlar.”

12- İl – İlçe Trafik Komisyonundan, sınav güzergâhının adresini alarak Direksiyon Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurula verir.
Güzergahın, EK: 7 veya EK:7–A’da belirilen “Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlar”ın tamamının uygulanmasına elverişli olmasını sağlar.
13- Direksiyon eğitimi derslerinin ve sınavlarının yapılacağı güzergahlarda, devamlı veya geçici tesisler kurar. (Bir bina kiralanabileceği gibi, seyyar karavan, baraka .... gibi olanaklardan yaralanılabilir. )
14- Sürücü kurslarının müdürleri ile birlikte, sınav güzergahına mevsim ve çevre koşullarını dikkate alarak gerekli önlemleri alır.
15- EK:9 formuna yazılmış kursiyer listesini Direksiyon Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kuruluna verir. (Birden çok kurumun kursiyerleri aynı kurula verilebilir.)
16- Sınavlarda görev alanlara yapacakları iş ve işlemler ile sınavların usul ve esaslarını yazılı olarak bildirir.
17- Sınavda görevlendirilen elemanlara aşağıda örneği bulunan görev yazısını verir. (NO:1)

SÜRÜCÜ ADAYI SINAVINDA GÖREVLENDİRME YAZISI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÖREVLİ ELEMANIN  :

ADI – SOYADI                  :
----------------------------------------------------------------------------
Görevli Olduğu Kurum : -----------------------------------------------------------------------------
Görevi                           : ----------------------------------------------------------------------------
Sınavdaki Görevi         :-----------------------------------------------------------------------------
 
Sınavda Görevlendirildiği

Tarih                                       :  .... / .... / 20..   -  .... / .... / 20...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Millî Eğitim Müdürü
Mühür – İmza
Tarih

18- Sınavların tamamlanmasından sonra, Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulları tarafından teslim edilen EK: 9 formunun bir örneğini kurs müdürlüğüne verir. Bir örneğini de millî eğitim müdürlüğünde korur. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar.
Kurs müdürlerinin EK: 9 formlarındaki bilgileri, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ekindeki Aday Bilgi Defterine ( EK :3) geçmeleri gerektiğini kendilerine bildirilir.
19- Direksiyon eğitimi sınavlarını  denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.

2-DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU

a) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru)  Kurul:

Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurullarının başkan ve üyeleri; yüksek okul mezunu, en az üç yıl önce alınmış olmak üzere; “A1”/“A2” sınıfı sertifika sınavı için “A1”/“A2” sınıfı, diğer sınıf sertifikaların sınavı için en az “B” sınıfı sürücü belgesi ve bu sürede araç kullanarak pratik kazanan ve “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” sahibi olanlar arasından sınav yürütme kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen üyeler arasında “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olan üyelerin bulunması hâlinde bu sertifikaların sınavı için bu üyelere görev verilir.
Başkan ve üyelerin tespitinde ayrıca öncelik sırasına göre;

 • Trafik ve Çevre Bilgisi dersinden eğitim görmüş ve belgesi bulunanlar,
 • Sürücü belgesini önceden almış olup uzun yıllar araç kullanarak pratik kazananlar tercih edilecektir.”

b) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Kuruluşu:

Bir başkan ve bir üyeden meydana gelir.  Her 20 kursiyer için bir Kurul oluşturulur. Sınavlarda, sınav günü görev alacak toplam kurul sayısının %5 ini geçmemek üzere yedek üye görevlendirilebilir. Kurullar oluşturulurken son kurula 20 den az kursiyer kalması hâlinde kurullara kursiyer sayısı dengeli olarak dağıtılır.”

c) Kurulun görevleri:

1- Sınav başlamadan Sınav Yürütme Kurulundan ;

 • Sınava giren kursiyer listesini ( EK :9 ),
 • Her kursiyer için ayrı ve kurs müdürlüklerince hazırlanmış 4 adet “Direksiyon Sınav Değerlendirme Formu” , (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ekindeki EK:7 veya EK:7/A ),
 • Sınav yapılacak güzergahın adresini,
 • Sınav araçlarının cins ve plaka numaraların alır.

2- Sınavı, sertifika sınıfına uygun ( “G” sınıfı hariç ) ve aşağıda belirtilen;

 • A1 – İki tekerlekli motorlu bisiklet,
 • A2 – İki tekerlekli motosiklet,
 • B – Otomobil, minibüs, kamyonet,
 • C – Yük taşıma sınırı beş tonu aşan kamyon,
 • D – Römorklu veya yarı römork takılmış on tonu aşan çekici,
 • E – (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Taşıma sınırı en az 24 yolcu olan otobüs,
 • F – Römorklu lastik tekerlekli traktör,
 • H – Hasta ve sakatlar için özel tertibatlı motosiklet veya otomobil cinsi araçlarla yayar

3- Özel amaçlı ( Otomatik vitesliler dahil) taşıtlarla direksiyon sınavına girilemez.

4- Çift fren, çift debriyaj (A1, A2, F, H, sınıfı hariç ), tek direksiyon sistemi bulunmayan ve her türlü donanımı sağlam olmayan, trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla sınav yapılmaz.

5-EK: 9 listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, “DİREKSİYON TAKİP FORMLARINI” inceler;

 • A1, A2 sınıfı için asgari 10 saat,
 • B sınıfı asgari 20 saat,
 • C, D, E sınıfı asgari 45 saat,
 • F sınıfı asgari 10 saat,
 • H sınıfı asgari 16 saat,
 • direksiyon eğitimi,

Sertifika sınıfı değişikliğinde ise :

a) A1, A2 ve G sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlarından başka bir sınıf sertifika almak isteyenler: almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitiminin tamamını,
b) B, C, D, E, F, G sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan A1 – A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; direksiyon eğitimi dersinin tamamını,
c) B sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan C, D, E sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat direksiyon eğitimini,
d) C sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanların D veya E sınıfı sertifika; D sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanların ise, E sınıfı sertifika almak istemeleri halinde 15 saat direksiyon eğitimini,
e) F sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanların, almak istedikleri sertifika sınıfından noksan kalan ders saat sayısı kadar eğitimini,
f) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru)  H (otomobil) sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanların, H (motosiklet) sınıfı sertifika almak istemeleri halinde direksiyon eğitimi dersinin tamamını,
g) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru)  H (motosiklet) sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanların, H (otomobil) sınıfı sertifika almak istemeleri halinde direksiyon eğitimi dersinin tamamını yapmadığı anlaşılan kursiyerleri sınava almaz.

Bu durumdaki kursiyerlerin direksiyon takip formlarını Sınav Yürütme Kuruluna verir, durumu 2 nolu tutanağın 11inci ve 12 nci bölümlerine yazar.

6- Sınavları, DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE belirtilmiş olan Esaslara göre yapar.
7- Sınav sonunda diğer belgelerle birlikte sınav komisyonu başkan ve üyesi tarafından kursiyerlere takdir edilen puanların ortalamasını, Sınav Yürütme Kurulu için üçüncü forma, ilgili kurs müdürüne verilmek üzere de dördüncü forma işleyerek Sınav Yürütme Kuruluna teslim eder.
8- Sınav bitiminde aşağıdaki tutanağı (No:2) düzenler.

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-  Sınav tarihi            :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-  Sınav başlangıç ve bitiş tarihi       :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-  Sınavın yapıldığı güzergah           :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-  Sınav araçlarının Sınavın Yürütme Kurulunca belirtilen araçlar olup olmadığı, cins ve plaka numaraları :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-  Farklı araçla sınav yapılması halinde bu aracın kullanış sebebi :
(Sınav aracı olarak kullanılacak aracın mutlaka çift fren, çift
debriyaj ve tek direksiyon sistemli ve kurumun demirbaşı olması gerekir.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A1 – A2   B   C – D – E    F – G – H TOPLAM

6- Sınava katılması gereken aday sayısı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-     Sınava katılan aday sayısı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8-     Sınava katılmayan aday sayısı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9-     Başarılı aday sayısı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-     Başarısız aday sayısı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11- Yeterli direksiyon dersi Almamış olduğu için sınava alınmayanların sayısı:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12- Sınavdaki iş ve işlemlerle ilgili görüşler :
 
BAŞKAN                                                                                             ÜYE
ADI – SOYADI                               ..... / ... / 20...                          ADI - SOYADI
İmza

İKİNCİ BÖLÜM
SINAV KOORDİNASYON, TAKİP VE DENETİM KURULU
 
3-BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDEKİ İLLERDE


1-Kuruluşu :

İl millî eğitim müdürü kurul başkanı; özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli millî eğitim müdür yardımcıları veya şube müdürleri de kurul üyesidirler.

2-Görevleri:

a) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki Sınav Yürütme Kurullarıyla birlikte   sürücü kursları sınavlarının koordinasyonunu sağlar.
b) Sınav yöresinde inceleme ve denetimler yaprak, Sınav Yürütme Kurullarına yardımcı olur ve gerekli rehberliği yapar,
c) Direksiyon dersi sınavlarında, direksiyon sınav değerlendirme formunda yer alan “Değerlendirilecek Durumlar”ın uygulanabileceği sınav güzergahın tespiti için il – ilçe trafik komisyonu başkanları nezdinde girişimde bulunarak koşulları uygun güzergâhlar sağlar.
d) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki Sınav Yürütme Kurullarıyla birlikte Direksiyon Eğitimi Derslerinin ve sınavlarının yapılacağı güzergahlarda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Kursiyerlerin eğitim ve sınav süresince yararlanabilecekleri devamlı veya geçici tesisler kurar.
 
4-BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE OLMAYAN İLLERDE
 

İl millî eğitim müdürlükleri, koordinasyon ve denetim yapmak maksadıyla il ve ilçe merkezlerindeki Sınav Yürütme Kurullarında sınav tarihlerini, sınavların yapılacağı güzergâhların adreslerini belirler. Sınav yörelerinde gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için Sınav Yürütme Kuruluyla birlikte gerekli önlemleri alırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRETLER
 
5-SINAV GÖREVLİLERİNE ÖDENECEK ÜCRETLER

 
Sınav Yürütme Kurullarınca; sınavda görevlileri ile sınavda kullanılan evrak ve diğer kırtasiye malzemeleri için aşağıda belirtilen miktar ve esaslara göre Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının kursiyerlerden tahsil edeceği  ücretler, belirtildiği şekilde ilgililere ödenir.
Ayrıca herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

1- Sınav Yürütme Kurulu, sınavın bitiminden sonraki ilk pazartesi günü, kurumlarca ödenecek olan, aşağıda belirtilen miktardaki brüt ücretin ödenmesini kuruma bildirir.
(Ücret ödemelerinde, Direksiyon Eğitimi Sınavına girecek kursiyerler için kurs müdürlüğünce verilen liste esas alınır.)

O yerleşim biriminde sınava alınan bütün kursiyerlerin sayısı:

 • 0-50 ise her kursiyer için                    3x Ders saat ücreti (Brüt)
 • 51-250 ise her kursiyer için                2,5  x Ders saat ücreti (Brüt)
 • 251-500 ise her kursiyer  için             2 x Ders saat ücreti (Brüt)
 • 501 ve daha fazlası için                     1,5 x Ders saat ücreti (Brüt)

miktarındaki ücret alınır.

Ders saati ücretleri ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlere ödenen ders saati ücretine eşit olacaktır.
Kurum müdürlüğü brüt ücretlerden yapılacak vergi kesintileri, kurumun “Muhtasar Beyanname” sine eklenerek ilgili Vergi Dairesine yatırılır. Ödenecek net miktar ise Sınav Yürütme Kurulunca bir Devlet bankasında açılan hesap numarasına yatırılır. Makbuzun bir sureti Sınav Yürütme Kuruluna verilir.

1- Ödemeler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

 • Kurs tarafından bir Devlet bankasına yatırılan ücretler Sınav Yürütme Kurulunca yetkili kılınan bir kişi tarafından hesap numarasından çekilir.
 • Ücretler düzenlenen bir çizelge ile ödenir. Mutemediye olarak kesilen miktar çizelgede gösterilir ve ücretler, imza karşılığı görevin bitmesinden sonra en geç beş gün içinde ilgililere ödenir.

2- Ödeme oranları :
Banka hesap numarasına yatırılan toplam ücret aşağıda belirtilen oranlarda ilgililere verilir.

(31/03/2004 tarihli ve 52333 sayılı yazı) ÜCRET DAĞITIM TABLOSU
 
Sınava katılan kursiyer sayısına göre hesaptaki paranın tamamından görevlilere ödenecek oran ( % olarak )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 50 kursiyere     51 – 250     251 – 500       500’den kadar              kursiyer         kursiyer          çok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- Sınav Yürütme Kurulu
başkan ve üyeler                                      30                      21                17                  13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- Sınavla İlgili Birim
a) Kırtasiye giderleri                                 2                         2                   2                     2
b) Birim elemanları                                   6                         7                   8                     9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-31/03/2004 tarihli ve 52333 sayılı yazı
Direksiyon eğitimi derslerinin
Sınav Uygulama ve Değerlendirme
Kurullarının başkan ve üyeleri               57                       65                    68                71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4- Büyük il statüsündeki illerde
kurulacak olan Sınav Koordinasyon
Takip ve Denetim Kurulu Başkan ve
Üyeleri ile Kurulun sınav için                5                         5                       5                   5
yapacağı harcamalar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sınav Yürütme Kurulu tarafından, Tabloda yer alan:

a) (1), (3) ve (4)  bölümlerdeki ücretler, kurul başkanı ve üyelerine eşit şekilde ödenir.
b) Büyük il statüsünde olmayan illerde (5) bölümdeki ücret (1) bölümdeki kurulun ücretine eklenecektir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SINAVLAR
6-SINAV  ESASLARI


1- Teorik sınavlar Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Esaslara göre yapılır.
2- Teorik derslerin bir veya bir kaçından başarısız olanlar, direksiyon eğitimi sınavına girmezler.
3- Teorik derslerin sınavında başarı gösteremeyen, sınava girmeyen, sınava alınmayan, başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya çeşitli sebeplerle birden fazla sınav ücreti yatırmış olan kursiyerlerin ödemiş oldukları sınav ücretleri iade edilmez.
4- Kursiyerler sadece bir teorik dersin sınavına girseler bile aynı sınav ücretini öderler.
5- Teorik derslerin sınavlarında yapılacak görevlendirmeler, EğiTek tarafından yapılır.
6- Sınavların hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin yıllık takvim, Sınav Yürütme Kurulu tarafından,  Sınavlardan Sorumlu Birimden alınarak kurum müdürlüklerine bildirilir.
7- Kurs müdürleri, millî eğitim müdürlüğündeki Sınavdan Sorumlu Birimden sınava giriş belgelerini alarak kursiyerlere imza karşılığı dağıtırlar.
Teorik derslerin sınavına girecek kursiyerler düzenlenecek sınava giriş kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile sınava girerler.
8- Her teorik dersin sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
9- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Teorik ders sınav sonucuna itiraz etmek isteyen kursiyerler, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce belirlenen miktarı bankaya yatırarak, alındı makbuzuyla birlikte sınavdan sorumlu birime başvurup cevap formlarının yeniden incelenmesini isteyebilir.
10- Sınav Yürütme Kurulu, teorik derslerin sınavıyla ilgili konularda, EğiTek’in 0312 - 497 40 07 / 08 nolu telefonları  ve 0312 – 499 42 04 nolu faksından bilgi alabilir.
11- Teorik veya direksiyon eğitimi derslerinin sınavlarında, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile  başkasını sınava girdirmeye  teşebbüs eden veya girdirenler hakkında Sınav Yürütme Kurulunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.
12- Sınava girmeyen kursiyerler sınav hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılırlar. Sınavlarda başarısız olanlar ile sınava girmeyenler hakkında Motorlu  Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin bu hükmü gereğince her kursiyerin teorik dersler için 5,  direksiyon eğitimi dersi için de 5 kere sınava girme hakkı vardır.
Ancak;

a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınavlara girecek durumda olmadığını resmî ve özel hastane, dispanser, hükümet tabibi, sağlık ocağı ve benzeri resmî hekimlerden alacağı rapor ile en geç sınavın yağıldığı günün akşamına kadar, durumunu kurum müdürlüğüne belgelendiren ve raporu kurum müdürlüğünce kabul edilen kursiyerler,
b) Yangın, deprem ve benzeri tabi afetler yüzünden veya ana, baba kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini resmî bir makamdan alacakları belgeyi kurum müdürlüğüne teslim ederler.

Bu durumdaki kursiyerler, beş (5) sınav hakkını  tamamladıktan sonra başarılı olamazlarsa bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

13- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.
14- Başka sınıf sertifika almak isteyenler için yapılacak işlemler:

a) Önceden sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlar, alacakları yeni sertifika sınıfında herhangi bir teorik dersin eğitimini alırlarsa, o dersin sınav sorularının tamamından sorumludurlar.
b) Almak istediği sertifikanın sınıfı ile sahip olduğu sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sınıfının ders saat sayıları aynı olanlar, yalnız direksiyon eğitimi dersi sınavına gireceklerinden teorik derslerin sınavına girmezler.
c) (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlükten kaldırılmıştır.

15- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, bu Esaslarda belirtildiği şekilde ve akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 08:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılır.
16- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Sınavlar, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-7 ve   EK-7/A “Direksiyon Sınavını Değerlendirme Formu”na göre yapılır.

Sınav güzergahının; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerin bulunması gibi . . . özellikleri taşıması gerekir.
Sınav esnasında değerlendirilecek durumların tamamı değerlendirilir. Formda bulunmayan sorular sorulmaz.
Her kursiyerin direksiyon eğitimi sınav süresi 15 dakikadan az olamaz. Ancak, sürücü adayının yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Aracı, kurumun usta öğreticisi sınav yerine getirir.

17- Sınavlar, belirtilen “Direksiyon Sınavı Değerlendirme Formuna İlişkin Açıklamalar” a göre yapılır.
18- Bütün adayların direksiyon sınavları tamamlandıktan sonra sonuç EK:9 formuna yazılır, imzalanır ve Sınav Yürütme Kuruluna verilir.
19- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Önde oturan direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurulu üyesi herhangi bir tehlike dışında, araca ve adaya müdahale etmez. Usta öğreticiler sınav kurulunda görev alamaz ve değerlendirmeye katılamazlar.
20- Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, direksiyon usta öğreticisinin aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunur. Sınav kurulunca sınavdan önce aletin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 
7-UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A-Direksiyon Sınav Değerlendirme Formuna İlişkin Açıklamalar

1-
Değerlendirme, “Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlar”ın karşısında yazılı “kötü puan”ların işaretlenmesi suretiyle yapılır.
2- Değerlendirmede tükenmez veya dolmakalem kullanılır.
3- Her üye, takdir ettiği kötü puanları EK: 7 veya EK: 7 / A formunda daire içine alır ve karşısına paraf atar. Sonuçta kötü puanları toplayıp formun altındaki yere yazar ve imzalar.
4- Başkan ve üye tarafından takdir edilen kötü puan toplamlarının aritmetik ortalaması alınarak ( 0.5 üzerindeki puanlar tama tamamlanarak) yeni bir forma işlenir.
Bu form üzerinde ayrıca bir işlem yapılmaz ve kurul üyesi ile başkan tarafından imzalanır. Son formdaki sonuç, kursiyerin başarı veya başarısızlığını belirtir.
Son forma yazılan sonuçlar ayrıca üçüncü forma da yazılarak kurs müdürüne verilmek üzere Sınav Yürütme Kuruluna teslim edilir.
5- Her kursiyere ait EK-7 ve EK-7/A formları bir araya getirilerek iğnelenip Sınav Yürütme Kuruluna verilir.
6- Her ders 100 puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
Kötü puanlarının toplamı 30’ u aşanlar sınavda başarı göstermemiş sayılırlar.
8- Sınavda adaya müdahale edilmez, hareketlerinde serbest bırakılır, EK-7 ve EK-7/A formundaki hususlar dışında hareket yapılması istenmez, şaşırtmalı ve hayali durumlara göre uygulama yaptırılamaz.
9- Adaya soru sorulmaz.
10- Dönüş, şerit değiştirme ...... gibi durumlarda kurallara uyulabilmesi için, yapacağı hareket Adaya önceden objektif şekilde söylenir. ( Örnek : Şerit değiştiriniz, ............ dönünüz, öndeki aracı geçiniz, hızınızı artırın veya azaltın ........ gibi ifadeler kullanılır.)
11- “Sinyal vererek ............. dönünüz, hızınızı azaltarak durunuz , debriyaja basarak vites değiştirin ....... gibi” adayın davranışını etkileyecek ifadeler kullanılamaz.
12- Sınav süresince emniyet kemerinin takılması zorunludur.
 
B- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Üyelerin araçlardaki yerleri

 • “A1”-“A2” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca binmez, ancak adayı uygun bir yerden gözleyerek değerlendirme yapar. 
 • “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “A1”-“A2” sınıfında olduğu gibi değerlendirme yapılır.
 • “B”, “E”, “H” (Otomobil olan “H” sınıfı araçlarda) sınıfı sertifika sınavında aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurulu üyesi öndeki diğer koltukta ve kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ile diğer direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurulu üyesi ise bir sonraki koltukta otururlar.
 • “C”, “D” sınıfı sertifika sınavında, sınav aracında sürücü koltuğu dışında tek koltuk olması hâlinde sınav, kurul üyelerinin ayrı ayrı katılacağı ve toplam sınav süresini geçmeyecek şekilde iki aşamada yapılır. Aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurulu üyesi öndeki diğer koltukta oturur. Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla koltuk olması hâlinde araç içinde oturma şekli üçüncü fıkradaki gibidir.”

C-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru)  “A1” ve “A2” sınıfı sertifika sınavı

1- “A1”-“A2” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. Karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, Yönetmeliğin ekindeki EK-7/A daki krokide belirlenen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında devam ettirilerek tamamlattırılır.
2- Sınavın krokiye göre uygulanması:
a) 6 metre genişlik, 115 metre uzunluğundaki bir yolun 40 metrelik kısımda motor çalıştırılır ve hareket ettirilir.
b) Sekiz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır.
c) Konilerin bitiminde sekiz çizdirilir.
ç) Sağa ve sola dönüş yaptırılır.
d) Hızlanma: Motorlu bisikletler için azami hız 30 km . motosikletler için 50 km . ye çıkartılır.
e) Başlangıç konisi hizasında fren yapılır ve durulur."

D- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Römork takılarak yapılacak sınavlar

“D” sınıfı sürücü sertifikası sınavı, yüklü ağırlığı 10 tonu geçen römorklu veya yarı römorklu uygun çekici sınıfındaki araçlarla yapılır.

E-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru)  İşitme engeli bireyler için “H” sınıfı sertifika sınavı

Sınav Yürütme Kurulunca “H” sınıfı direksiyon eğitimi dersi sınavlarında sınav kurulu üyeleri ve direksiyon dersi usta öğreticileriyle birlikte, teorik ve direksiyon derslerinin eğitiminde bulunan işitme engellilerle iletişim kurma becerisine sahip uzman da dahil olur. Ancak değerlendirmeye katılamaz.

F -(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru)  Türkçe Bilmeyen Yabancı Uyrukluların Sınavı

Direksiyon dersi sınavlarında, sınav kurulu üyeleri ile birlikte, öğretici ve “Tercüman Öğretici” de araçta bulunur, ancak değerlendirmeye katılamazlar.
 
GEÇİCİ MADDE 1- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) (1)Bu Esaslar yürürlüğe girdiği tarihte eğitimine başlanmış olan dönemle ilgili iş ve işlemler 12/07/2002 tarih ve 55950 sayılı onayla kabul edilen Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esaslarının hükümlerine göre yürütülerek sonuçlandırırlar.

GEÇİCİ MADDE 2- (02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) (1)Bu Esaslar yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni alan kurumlardan direksiyon eğitim araçları, bu Yönergede direksiyon eğitim araçları için belirtilen yaştan büyük olan araçlarını 31/12/2011 tarihine kadar şartlara uygun olan araçlarla değiştirirler.
 
8-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürürlük

Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
9-(02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Yürütme

Bu Esasların hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!